Emirat Katar, 1 Dirhem 1393 AH

Ausgabejahr

1973 n. Chr.