Emirat Katar, 10 Dirhem 1393 AH

Ausgabejahr

1973 n. Chr.