Emirat Katar, 25 Dirhem 1419 AH

Ausgabejahr

1998 n. Chr.